Dla JST

Propozycja ENERGOINFO.PL (PKI s.c.) dla jednostek samorządu terytorialnego to również m.in.:- analiza kosztów zakupu energii elektrycznej, ciepła sieciowego i gazu ziemnego,
– optymalizacja kosztów zakupu energii,
– optymalizacja kosztów zakupu usług dystrybucji energii,
– analiza opłacalności grupowych zakupów energii,- analiza profili zużycia energii,
– analiza profili wykorzystania mocy,
– negocjacje ze sprzedawcami energii,
– negocjacje z operatorami systemów dystrybucyjnych (OSD),
– przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówień (SIWZ) do przetargów publicznych na zakup energii,
– analiza i weryfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówień (SIWZ),
– przygotowywanie i aktualizacja gminnych planów zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i gaz,- odzyskiwanie należności niesłusznie pobranych przez przedsiębiorstwa energetyczne,
– analizy opłacalności inwestycji w zmniejszanie zużycia energii,
– monitorowanie rozliczeń z przedsiębiorstwami energetycznymi,
– reklamacje dotyczące zakupu i dostarczania energii.